ประกาศ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2562

1. ประกาศเรื่อง: นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2562

2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน: เอกสารแนบหมายเลข 1 

3. รายการเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนที่ต้องส่งมาเพิ่มเติม: เอกสารแนบหมายเลข 2

4. ค้นหารายชื่อนักศึกษาได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2562

 

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม / ปัญหาสำคัญของประเทศ

graphstd21

 

< ประกาศทั้งหมด