คำค้นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยกลุ่มอุตสาหกรรม / ปัญหาสำคัญของประเทศ
1 นางสาว ชิดชนก โพธิ์ศรี เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบการตรวจวัด
2 นาย พรเทพ พิพิธสุนทรศานต์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบการตรวจวัด
3 นาย ชัยวัฒน์ บัวจง วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบการตรวจวัด
4 นาย ณัฐวุฒิ เดชะ เคมี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบการตรวจวัด
5 นางสาว อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์** วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบการตรวจวัด
6 นาย วรพงศ์ เขาดี วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
7 นาย ชัยศิริ เหลืองสินศิริ* เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
8 นาย แทนไท พลวัฒน์ ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
9 นางสาว วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์ อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
10 นาย อนุชา ปรีชานุกูล อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
       
12345678910...