หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว สุจิตตรา สาระคนธ์** วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 นางสาว นรินทร์สิรี เชียงพันธ์* การจัดการการท่องเที่ยวและ บริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์