หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย พีรัชชัย นครังกุล วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาว สุมิตตา เมฆนิติ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 นางสาว จุฑาณี พรมจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล