หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย คุณานนต์ จงชาญสิทโธ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นางสาว วรินทร จันทร์เสน เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นางสาว ภัทรภร ลิ้มทรงธรรม วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นางสาว รวิพร พรมสูง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 นางสาว อรุชิดา ขำคมกุล เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์