หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว กัญญา ไกรปรุ** เทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 นางสาว วกุลกัณย์ ศิริรักษ์โสภณ วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์