ระเบียบวิธีปฏิบัติการไปต่างประเทศ

ผู้รับทุน คปก. สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาไทย นักศึกษาทุน คปก. และอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ ที่ประสงค์จะเดินทางจะต้องส่งแผนความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศ และแผนการเดินทางตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข 3 และ 4 และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ สกว. เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน

สำหรับการเดินทางไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 ปี และควรกระทำภายหลังจากที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาเรียนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว หรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) แล้ว

กรณีเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศของนักศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาวิจัยจนถึงขั้นสำเร็จปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑ์ สกว. แล้ว จึงอาจอนุโลมให้ใช้งบพิเศษของนักศึกษาหรืองบสำรองที่เหลืออยู่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาเพื่อไปเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ไม่เกิน 1 ครั้ง โดยจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ตามรายละเอียดในประกาศ คปก. ที่ 2/2558 เรื่อง “การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ” ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางและเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จากสัญญารับทุน และคู่มือการรับทุน คปก.

 

รายละเอียดข้อมูลแบบสรุปดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 

ขั้นตอนการขออนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย

การยื่นเอกสาร

 • แผนความร่วมมือฯ (เอกสารแนบ 3)
 • แผนการเดินทางฯ (เอกสารแนบ 4)
 • จดหมาย/อีเมล์จาก อ. ตปท. แจ้งตอบรับความร่วมมือและการเดินทาง (ส่งก่อนเดินทาง 2 เดือน)

เบิกทดรองจ่าย

 • คปก พิจารณาแผนการเดินทาง
 • ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • เบิดเงินทดรองจ่ายให้ก่อนการเดินทาง

เคลียร์ค่าใช้จ่าย

 • ส่งรายการเดินทางตามแบบฟอร์ม ปก. 10
 • แนบหลักฐานค่าใช้จ่ายตามรายการที่จะขอเบิก (ต้นฉบับจริงทุกประการ)

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนในต่างประเทศของนักศึกษา

คปก. จะอนุมัติค่าใช้จ่ายในรายเดือนสำหรับการวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาตามระเบียบ ก.พ. กรณีที่นักศึกษาเดินทางไปทำวิจัยในประเทศที่ไม่อยู่ในระเบียบ กพ. นั้น คปก. จะพิจารณาค่าใช้จ่ายให้ตามประเทศที่อยู่ใกล้เคียง (ดูระเบียบก.พ.)

 

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนจะยึดตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคาร (ดูอัตราแลกเปลี่ยน)

 

เกณฑ์ค่าใช้จ่ายอาจารย์ที่ปรึกษา

ในการเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเจรจาความร่วมมือกับอาจารย์ต่างประเทศ/ติดตามความก้าวงานวิจัยของนักศึกษา คปก. ขณะทำวิจัยในต่างประเทศนั้น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป- กลับ ตามจริง
 • ค่าพักตามจริง ไม่เกินเกณฑ์ที่ สกว. กำหนด*
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 2,500 บาท*

*หมายเหตุ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงอนุมัติให้เฉพาะวันที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ คปก. เท่านั้น

 

เกณฑ์ค่าใช้จ่ายอาจารย์ต่างประเทศ

ในการเดินทางของอาจารย์ต่างประเทศที่เดินทางมาให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษา คปก. นั้น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป- กลับ ตามจริง
 • ค่าพักตามจริง ไม่เกินวันละ 2,600 บาท*
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 2,200 บาท*

*หมายเหตุ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงอนุมัติให้เฉพาะวันที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ คปก. เท่านั้น

 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่าย

 

 • ประกาศที่ คปก. 4/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติการเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ
 • ประกาศที่ คปก. 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุน คปก. ในแต่ละหมวดสำหรับทุนที่เซ็นสัญญาแล้ว [new]
 • ประกาศที่ คปก. 2/2558 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปเสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ
 • ประกาศที่ คปก. 2/2556 ปรับเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอาจารย์ต่างประเทศ
 • ประกาศที่ คปก. 2/2551 การโอนเงินทุนคปก.ข้ามหมวด
 • ประกาศที่ คปก. 1/2549 การเบิกค่าใช้จ่ายคปก.ในการเดินทางเพื่อไปเสนอผลงานในต่างประเทศ
 • ประกาศที่ คปก. 1/2547 การเบิกค่าเตรียมตัวเดินทางสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ไปเสนอผลงานในต่างประเทศ