OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทุนปกติ คือ ทุนระดับปริญญาเอกภายใต้มาตรการเชิงคุณภาพที่เข้มงวดและระบบบริหารจัดการของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ซึ่ง สกว. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย