คำค้นหมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย ณัฐเมธี ตู้จินดา วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 นางสาว สุภารัตน์ ใบยา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 นาย บัญชา ราชมณี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 นางสาว อรอุมา จีระกมล รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 นางสาว นัทธมน เพชรกล้า* อาชญวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นาย เอนกชัย เรืองรัตนากร รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นางสาว วรัญญา ศรีริน สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 นางสาว อัญชิรญา จันทรปิฎก นโยบายสาธารณะและ การจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 นางสาว อรุโณทัย กัลยา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 นาย ฐิติภัทร์ โปฎก** บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      
12