คำค้นหมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว วรัญญา ศึกษา พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นางสาว ฉันทกา วงษ์ดนตรี ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นางสาว อิ่มพร แสนกันคำ พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นาย สพล เสมเสริมบุญ สรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นาย กฤษฎา ทองมีสี พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 นางสาว ดารชาต์ สุวรรณบำรุง พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นางสาว พิมวรางค์ สุขการัณย์* พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 นาย อนุวัฒน์ ไชยรัตน์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 นางสาว นิฤมล ใจเหล็ก อินทรียเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)
10 นางสาว ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      
123