หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นางสาว กรกนก เลิศเดชาภัทร วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์