หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว สิรินทร์ สิทธิวณิชย์ชัย เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นางสาว พรไพลิน อุปนันท์** วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นาย ณัฐพงษ์ ยาวุฒิ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นางสาว ศิวิมล กาจู วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่