หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว ชิดชนก โพธิ์ศรี เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นาย พรเทพ พิพิธสุนทรศานต์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 นาย ชัยวัฒน์ บัวจง วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 นาย ณัฐวุฒิ เดชะ เคมี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 นางสาว อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์** วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร