คำค้น



หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย วรพงศ์ เขาดี วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นาย ชัยศิริ เหลืองสินศิริ* เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
3 นาย แทนไท พลวัฒน์ ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นางสาว วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์ อณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 นาย อนุชา ปรีชานุกูล อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
6 นางสาว วริยา นิรชรกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นางสาว มานิตา ยิ้มเจริญ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นาย เอกชัย ดำเกลี้ยง* เทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 นางสาว กฤษณาพร ตันเสถียร เทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 นาย บุคอรี ปุตสะ สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
      
12345