หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย สิทธัตถ์ ชุมศรี วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาว ฒาลัศมา จุลเพชร* วิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นาย ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ วิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ* การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 นางสาว ยุวรี โชคสวนทรัพย์* การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ