หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย เจษฎา โฆษิตานนท์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
2 นาย เขตต์ ขยันยิ่ง วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 นาย อนุสรณ์ แสนสี เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 นาย ธนพนธ์ กาญสอาด นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง