หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์* นโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นางสาว รื่นฤทัย อุดรโสม* อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3 นางสาว กมลวรรณ เริงสำราญ* การพัฒนาระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นาย สงกรานต์ จันต๊ะคาด สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่