หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย พงษ์ศิริ เขียวแสงใส วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นาย ภาคิน จริตงาม วิศวกรรมอุตสาหการและ ระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี