หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาว ปุณยนุช บวรจิณณ์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นาย สรายุทธ กรวิรัตน์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นาย ณัฐพล ปักการะนัง คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี