หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข * นักศึกษาต้องลาเรียนเต็มเวลา / ** หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ คปก.
ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นาย อิงฤทธิ์ รัตนวงศ์นรา ฟิสิกส์(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 นาย ธีรวัฒน์ จันทรัตน์** เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 นางสาว ปรวี กตัญญูตะ* เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 นาย สุรเชษฐ์ หงษ์ไกรเลิศ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาว กานต์กนก เจริญพันธุวงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 นางสาว กุลนันทน์ ภูประสิทธิ์** วิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นางสาว เสาวภัคย์ ธรรมเสน่ห์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 นางสาว วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์* วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 นางสาว ศศิธร คูหาอุดมลาภ วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย