อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการศึกษา รายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัย และรายงานการเงินให้ สกว. ทราบทุก 6 เดือน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม ปก. 7 ซึ่งมีรูปแบบตามเอกสารสัญญารับทุนหมายเลข 5 และ 6 ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อๆไป สามารถใช้ไฟล์เดิมที่เคยรายงานมาแล้วได้ กรณีที่ข้อมูลในการศึกษาวิจัยมีมากจนไม่สามารถกรอกในไฟล์ได้นั้น สามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าแยกต่างหากได้

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม ปก.7/... สำหรับรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน ที่นี่

กรอกข้อมูล

  • เลขที่สัญญาและรหัสนักศึกษา
  • ข้อมูลเบื้องต้น
  • รายงานความก้าวหน้าโดยนักศึกษา
  • ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รายงานการเงิน

ส่งเอกสาร

  • ไฟล์ ปก. 7/... ที่กรอกข้อมูลแล้ว
  • รายงานที่พิมพ์จากแบบฟอร์ม
  • เอกสารแนบได้แก่เอกสาร แสดงผลการศึกษา ผลตอบ QE, Proposal และ สำเนาบัญชีทุน
  • ผลงานตีพิมพ์หรือผลงานอื่นๆ (ถ้ามี)

ประกาศที่ คปก. 1/2558 เรื่อง การส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน รอบ 6 เดือนและการเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (ดาวน์โหลด)