บุคลากร


ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร

ผู้อำนวยการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


คุณนุจรินทร์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


nutjarin@trf.or.th
คุณปณิตา สุทธิจำนงค์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

022788276
Panita@trf.or.th
คุณน้ำฝน กิจจานนท์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8274
namfon@trf.or.th
คุณธนวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


thanawan@trf.or.th
คุณอนุสสรา ฤทธิ์วิชัย

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8278
anussara@trf.or.th
คุณเกศกมล ไทยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส (SPO)


kedkamon@trf.or.th
คุณอุษณี เอ่งล่อง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


utsanee@trf.or.th
คุณลัลธริมา พรมมิ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


luntharima@trf.or.th
คุณโสน ผิวชะอุ้ม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8277
sano@trf.or.th
คุณจินตหรา ร่วมรัก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8200 ต่อ 8330
jintara@trf.or.th
คุณวรนุช ล้อมสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ(PO)


voranuch@trf.or.th
คุณภัทรีนา คมขำ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


pattareena@trf.or.th
คุณเยาวดี รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


yaowadee@trf.or.th
คุณฐิติพร ศิริพงษ์เสถียร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)
(ดูแลด้านระบบงานสารสนเทศ คปก.)

02-278-8271
titiporn@trf.or.th