ประกาศผลการตัดสินรางวัล โครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก.)”

รางวัลการประกวด : ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัล  ทีม  สมาชิก  อาจารย์ที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ ข้าวมันไก่ 1. นางสาวนลินรัตน์ พัชนี
2. นางสาวศุภัชฌา ใช้สติ
3. นางสาวญานิกา สงวนดิสกุล
 อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล  ศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Memory 1. นางสาวนิตยา เรืองสีเหมือน
2. นางสาวสุพรรษา ดอนพรหมมะ
3. นางสาวฉัตรกมล ปิทอง
อ. ศิริวัฒน์ แสนเสริม  ราชภัฏนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Power Buff Girl 1. นางสาวนรมน ศศิศุภเศรษฐ
2. นางสาวพิมพ์วิมล รวิพรนันทภัค
3. นางสาวอิงฟ้า อินทร์ผ่อง
อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล ศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชมเชย มาเรียนไหมวันนี้ 1. นางสาวนิรชา ทรงกิตติธรรม
2. นางสาวธันย์ชนก หัตถีกุล
3. นางสาววีรินทร์ รัตนภัณฑ์พาณิชย์
อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล ศรีนครินทรวิโรฒ
Day one 1. นายวุฒิชัย พลพิทักษ์
2. นายภราดร ตรีรัตน์
3. นายพิพัฒน์พงศ์ นามรักษ์
อ. ศิริวัฒน์ แสนเสริม ราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ขอให้นำผลงานส่งอีกครั้งในรูปแบบ AI
โดยส่งในรูปแบบของ DVD มาที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2278-8200 ต่อ 8375

 

รางวัลการประกวด : ประเภทสื่อวิดีทัศน์

 รางวัล  ทีม  สมาชิก  อาจารย์ที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัย
 รางวัลชนะเลิศ DRU LISM (ดีอาร์ยู ริซึม) 1. นางสาวนันทิดา สุขเจริญ
2. นายทศพล ฉิมวัย
3. นายธนนธรณ์ น้อยดีธพัทธ์
อ. พัชราภา เอื้ออมรวนิช  ราชภัฏธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตู้หู (Tuhoo) 1. นางสาวคีตวัน วิยาภรณ์
2. นางสาวนงนภัส โตวิทยะ
3. นางสาวอิชยา แดงไพสิฐ์
อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล ศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 n.o.k 1. นางสาวสมรัก แซ่ลี้ อ. อธิป เตชะพงศธร ศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชมเชย Game Over 1. นางสาวพิมพ์ชนก สุขมาก
2. นางสาวรัสรินทร์ พิพัฒน์ธันยา
อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล ศรีนครินทรวิโรฒ
แทนนัทอ๊อฟ 1. นายกฤติกร งามสิริวงศ์
2. นายฉัตรบดินทร์ แก้วสว่าง
3. นายศุภณัฐ ชนะอุดมสุข
อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล ศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์และเหมาะสม ทางคณะกรรมการจึงขอปรับแก้ไขภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลรางวัล

 

 

<< ชมภาพบรรยากาศการตัดสินสื่อสิ่งพิมพ์ “การประกวดการการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก.)” ได้ที่ http://rgj.trf.or.th/contest/

< ประกาศทั้งหมด