Super Doctor

โครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก ( คปก.)”

Detail
slider image slider image slider image slider image slider image slider image

ประกาศผลการตัดสินรางวัล

คลิกรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รางวัลชนะเลิศสื่อสิ่งพิมพ์ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศสื่อวิดีทัศน์ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

แนวทางการออกแบบสื่อ

1. สื่อประชาสัมพันธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย สวยงาม และเลือกใช้วิธีการผลิตสื่อได้อย่างเหมาะสม
2. สื่อเชิญชวนเพิ่มความสนใจในการศึกษาต่อระดับ ป.เอก ของนิสิตและนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสื่อที่ต้องมีในเนื้อหา

1. Key Message “Research Excellence with Social-Economic Passion”
2.ข้อมูลทั่วไปของทุน คปก. : คปก. เป็นทุนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศพร้อมโอกาสไปทำวิจัยต่างประเทศขณะที่กำลังศึกษา นักศึกษาจะได้รับเงินเดือน ค่าเทอม เงินสนับสนุนการทำวิจัย และเงินสนับสนุนการไปทำวิจัยในต่างประเทศ
3.นอกจากเงินทุนการศึกษา และการพัฒนางานวิจัยทางวิชาการแล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. จะได้รับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้เชิงกว้างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์หรือผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น การฝึกอบรมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการนำเทคโนโลยีไปประกอบธุรกิจ การฝึกอบรมกระบวนการขายเทคโนโลยี (Technology Licensing) การเข้าสู่กระบวนการสนับสนุนให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการร่วมทุนจากภาคการลงทุน เพื่อสร้าง Start up โดย คปก. มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดตามงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อคัดกรองและสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพ
4. มีเครือข่ายเพื่อนที่ทำงานให้แนวเดียวกัน และเพื่อนต่างสาขา ต่างมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการเข้าร่วมกระบวนการอบรม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศที่ คปก. จัดให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

Key Message “Research Excellence with
Social-Economic Passion”