additional-grants-newton-fund

Newton Fund

โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก สำหรับประเทศไทย บริติช เคานซิล ได้ทำงานร่วมกับ สกว. สนับสนุนทุน PhD Placement ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการของ สกว. ดังนี้ โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) โดยโครงการ PhD Placement แบ่งออกเป็น 2 ทุน ได้แก่

  • PhD Placement for Scholar เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้
  • Travel Grant for PhD Supervisors ซึ่งเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในสหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี โดยสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/phd-placement
< ทุนเสริมทั้งหมด