additional-grants-france

ทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับ สกว. ในการให้ทุนเสริมแก่นักศึกษาทุน คปก. เพื่อไป

ศึกษาวิจัยกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาวิจัยของฝรั่งเศสได้นานขึ้นอีกคนละไม่เกิน 6 เดือน เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

< ทุนเสริมทั้งหมด