addition-grants-daad

The German Academic Exchange Service (DAAD)

 • ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรมPPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

  หมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2561

   

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีโครงการวิจัยร่วมมือกับนักวิจัยเยอรมันสมัครขอทุนในโปรแกรม Research Based Mobility Scheme หรือ Project Based Personnel Exchange Programme สำหรับปี 2018/19 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

  ผู้สนใจขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ คปก. ภายในเวลาที่กำหนด

  การให้ทุนนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ The German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี โดยจะให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. และนักวิจัยเยอรมันที่มีโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในการวิจัย

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ทีมฝ่ายไทย ไม่เกิน 3 คน โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 คน จะต้องประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของเยอรมนีในการทำโครงการวิจัยร่วมกัน และยังมีทุน คปก. ในหมวดงวดพิเศษสำหรับการเดินทางต่างประเทศเหลือพอสำหรับกิจกรรมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยจากทั้งสองฝ่าย กรณีที่มีผู้ร่วมโครงการอีก 1 ท่านเป็นนักศึกษาปริญญาเอกหรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไม่ได้รับทุน คปก. ทางทีมจะต้องหาแหล่งทุนอื่นมาสนับสนุนค่าเดินทางเอง
  • ทีมฝ่ายเยอรมัน ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยหลัก (Principal Investigator หรือ PI) ซึ่งเป็นอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกไม่เกิน 2 คน

  ข้อเสนอที่จะไม่ได้รับการพิจารณา

  1. โครงการที่มีแหล่งทุนอื่นให้การสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศแล้ว
  2. เป็นการเดินทางเพื่อภารกิจส่วนตัว หรือ การไปฝึกอบรม (Training Programme)
  3. การไปประชุมวิชาการ

  ทุนที่ให้    ไม่เกิน 20 ทุน/ปี

  • เฉพาะค่าเดินทางและค่ากินอยู่เท่านั้น
  • แต่ละฝ่ายออกค่าเดินทางเอง (รวมค่าประกันสุขภาพด้วย)
  • เจ้าบ้านให้ค่ากินอยู่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น bench fee, ค่าดำเนินการ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าเดินทางในประเทศ

  อัตราค่าใช้จ่ายที่ DAAD ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุน คปก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศเยอรมนี

  ระยะเวลาที่อยู่ในเยอรมนี อาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก.
  (ฝ่ายไทย)
  นักศึกษาทุน คปก.
  1-22 วัน 89 ยูโร/วัน 44 ยูโร/วัน
  23 วัน-1 เดือน 2,000 ยูโร/เดือน 1,000 ยูโร/เดือน
  31–50 วัน 33 ยูโร/วัน
  ช่วงเวลาสูงสุดที่ให้ทุนได้ 1 เดือน/การเดินทาง 50 วัน/การเดินทาง*

  หมายเหตุ *สามารถขออยู่นานกว่า 2 เดือน ด้วยงบประมาณทุน คปก. หากมีเหลืออยู่

   

  อัตราค่าพาหนะและค่าประกัน (เหมาจ่าย) สำหรับการเดินทางของนักวิจัยเยอรมันที่ DAAD ให้

  อาจารย์/นักวิจัยหลังปริญญาเอก                                          900 ยูโร
  นักศึกษาปริญญาเอก                                                        725 ยูโร

   

  อัตราค่าใช้จ่ายในประเทศไทยตามเกณฑ์ สกว. ที่ให้แก่นักวิจัยฝ่ายเยอรมัน*

  ระยะเวลาที่
  อยู่ในไทย
  อาจารย์/นักวิจัยหลัง
  ปริญญาเอก
  นักศึกษา
  ปริญญาเอก
  1-22 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,200 บาท/วัน

  ค่าที่พักตามจ่ายจริงไม่เกิน
  2,600 บาท/วัน

  ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,200 บาท/วัน

  ค่าที่พักตามจ่ายจริงไม่เกิน
  2,500 บาท/วัน

  23 วัน-1เดือน เหมาจ่ายค่าที่พัก+เบี้ยเลี้ยง
  100,000 บาท/เดือน
  เหมาจ่าย 70,000 บาท/เดือน

  หมายเหตุ *วงเงินรวมไม่เกินงบพิเศษของอาจารย์ต่างประเทศ

  ระยะเวลาที่ DAAD ให้ทุน

  2 ปี แต่ถ้ามีความจำเป็น อาจขอขยายเวลาต่อได้อีก 1 ปี โดยต้องส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาขยายเวลาเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ รวมระยะเวลาสูงสุดแต่ละโครงการไม่เกิน 3 ปี การสนับสนุนจาก DAAD เริ่มได้เร็วที่สุดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

  การพิจารณาให้ทุน

  ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ายจะพิจารณาข้อเสนอโครงการ และหารือร่วมกัน ซึ่งจะทราบผลในราวเดือนเมษายน/พฤษภาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ PI (Principal Investigator) แต่ละฝ่ายจะต้องสมัครกับผู้ให้ทุนฝ่ายของตนภายในกำหนดการรับสมัคร การสมัครหลังกำหนดดังกล่าว หรือ โครงการที่ไม่ได้ส่งใบสมัครให้ผู้ให้ทุนฝ่ายของตน จะไม่ได้รับการพิจารณา

  รายละเอียดความร่วมมือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ คปก. ที่ http://rgj.trf.or.th/main/th/additional-grant/         

  ฝ่ายเยอรมันสมัครผ่าน website ของ DAAD ที่ https://www.daad.de/ppp

  ปฏิทินการดำเนินงานและวิธีการสมัครทุน

  ในโปรแกรม PPP year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

   

 กำหนดการ  กระบวนการ  วิธีการ
14 มิถุนายน–
14 สิงหาคม 61
ประกาศรับสมัคร ฝ่ายไทย
ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนดไฟล์และเอกสาร
ตาม check list ให้ คปก.
ดูรายละเอียดและ Download
แบบฟอร์มได้จาก
websiteคปก.
ฝ่ายเยอรมัน
สมัครทาง website
ของ DAAD
https://www.daad.de/ppp
สิงหาคม 61 –
ตุลาคม 61
พิจารณา
ข้อเสนอโครงการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของผู้ให้ทุนแต่ละฝ่าย
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 61
 พิจารณาตัดสิน สกว. และ DAAD
หารือร่วมกันและสรุปผล
ธันวาคม 61/
มกราคม 62
 ประกาศผล  แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์

 

< ทุนเสริมทั้งหมด