การสัมมนาวิชาการ สกว.

การสัมมนาวิชาการป็นการสัมมมนา วิชาการเฉพาะสาขา ตามมหาวิทยาลัย/ สถาบันต่างๆ โดยจัดให้นักวิจัยที่รับทุน สกว. (อาจมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน ที่ไม่ใช่นักวิจัยที่ได้รับทุนสกว.ร่วมด้วย) นำเสนอ ผลงานความก้าวหน้างานวิจัยแบบปากเปล่า การจัดสัมมนาจะจัดโดยนักวิจัยผู้รับทุนที่อยู่ตามมหาวิทยาลัย/ สถาบัน นั้นๆ โดยการสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย และจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ และประเมินคุณภาพและความก้าวหน้าของงานวิจัยของผู้รับทุน การสัมมนาวิชาการเข้มข้นลักษณะเช่นนี้อาจจะเป็นการสร้างให้เกิดบรรยากาศวิชาการระหว่างสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยโดยภาควิชาไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทั่วไปได้ และในที่สุดจะนำไปสู่การสนับสนุนและกระตุ้นให้ภาควิชา จัดสัมมนาในลักษณะเช่นนี้ด้วยตัวเอง

การจัดสัมมนาวิชาการคปก. ที่ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้นรวม 100 ครั้ง