การประชุมวิชาการ คปก.

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา คปก. ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมคุณภาพ คปก. หลายกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่ง ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการ RGJ-PhD Congress เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษา คปก. มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นเวทีให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยตลอดจนเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้รับทราบข้อสรุปการดำเนินการของ คปก. และเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา คปก. ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจำปีที่ คปก. จัดขึ้น