การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

หลักการและเหตุผล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาปีนี้เป็นปีที่ 5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs สำหรับในปีประจำปี 2562 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

สกว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จำนวน 7 คน ให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของ สกว.ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนวิจัยจาก สกว. กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยในใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

กำหนดการ

เดือน กิจกรรม
15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าร่วมรับการอบรมที่ประเทศไทย
5 – 9 พฤศจิกายน 2561 อบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Introduction to Research Commercialisation)”

 • Technology Commercialisation
 • Marketing Management, Innovation Management
 • IP Management
 • Introduction to venture capital industry, loan and Bank
 • Business model generation
 • Workshop และ การนำเสนอผลงานในลักษณะ pitching
 • ฯลฯ
10 พฤศจิกายน 2561 สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ RAEng ร่วมกันคัดเลือกผู้สมัครจากการ pitching และประกาศผลการพิจารณารอบแรก
ธันวาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณาจาก RAEng สำหรับนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ
ธันวาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำวีซ่าและเตรียมการเดินทาง
14 – 25 มกราคม 2562 เดินทางไปอบรมที่สหราชอาณาจักร

 • knowledge in business modelling
 • customer development
 • presentation/pitching
 • Negotiation
 • Group project activity
 • ฯลฯ
มิถุนายน 2562 กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยการนำเสนอ Business Model และความก้าวหน้าของงาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากท้ายประกาศนี้ โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งใบสมัครได้ที่

ฝ่ายอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-824502-278-8240 E-mail:  trfindustry@trf.or.th