ประกาศรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

คปก. ประกาศรับสมัครทุน คปก. ประจำปีงบประมาณ 2563  ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะประกาศรับสมัครทุน ใน 3 รูปแบบ ดังนี้

 

 1. ทุน คปก.-อุตสาหกรรม จำนวน 120 ทุน :
  • ลักษณะโจทย์วิจัย : เป็นโจทย์ที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเป้า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (จำนวน 100 ทุน) และจากอุตสาหกรรมอื่นๆ (จำนวน 20 ทุน)
 2. ทุน คปก.-Frontier research จำนวน 50 ทุน :
  • ลักษณะโจทย์วิจัย : Upstream research / Forefront research/ Cutting-edge
 3. ทุน คปก.-มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ทุน :
  • ลักษณะโจทย์วิจัย : เป็นโจทย์ที่ตอบสนองการพัฒนามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง กรม หรือ หน่วยงาน หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้
   – การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน
   – การปฏิรูปการศึกษา
   – ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน
   – Climate change
   – การบริหารจัดการน้ำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
   คปก. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน  คปก. ปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 22)  ที่ได้รับทุน คปก. และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รวมกันไม่เกิน 5 ทุน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และข้อเสนอโครงการพร้อมกัน ดังนี้

   1. อาจารย์ที่ปรึกษา
    • มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และมีอายุไม่เกิน 63 ปี
    • ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ์
    • สถานะและผลการดำเนินการรับทุน คปก. ที่ผ่านมา และทุนอื่นๆ ของ สกว.
    • อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดีว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันได้นานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากได้รับการต่ออายุราชการ ก็ขอให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
     อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดีว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันได้นานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากได้รับการต่ออายุราชการ ก็ขอให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
   2. นักศึกษา
    คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดีเด่นที่สุด โดยพิจารณาจาก

    • ผลการเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีด้วย) และลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนระดับปริญญาตรี
    • ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
    • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากคะแนน TOEFL, IELTS , CU-TEP หรือ TU-GET
    • ศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (3-5 ปี) และอายุไม่เกิน 40 ปี

    ระยะเวลาที่เข้าเรียนปริญญาเอกมาแล้วก่อนสมัครทุน คปก.

   3. ข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน
    3.1 ข้อเสนอโครงการจะต้องมีความยาว 4 หน้ากระดาษ A4 (ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14) ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
    (1) ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)(2) ประเภททุนที่สมัคร (อุตสาหกรรม/ Frontier research/ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)(3) ระบุความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ภาคการใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ เช่น หน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐหรือเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง กรม เป็นต้น(4) ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย(5) คำหลัก (keyword) ของโครงการวิจัย (3-5 คำ)(6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review)(7) สมมุติฐานของการโครงการ

    (8) วัตถุประสงค์ของโครงการ

    (9) ระเบียบวิธีวิจัย

    (10) ขอบเขตของการวิจัย

    (11) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และ ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย

    3.2 Research framework ในรูปแบบของแผนภาพ mind map ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ทำ โดยมี impact  outcome output process และ input ที่ชัดเจน

    วิธีการสมัครขอทุน

    อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอชื่อนักศึกษา และส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อสมัครขอรับทุน คปก. พร้อมกัน โดยสมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th เท่านั้น โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

    1. อาจารย์ที่ปรึกษา สมัครผ่านระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th และจะได้รับ “รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา” และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อเสนอโครงการ และ “รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา” ส่งให้นักศึกษาใช้ในการสมัครขอรับทุนในข้อ 2
    2. นักศึกษา ใช้ “รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา” และ ข้อเสนอโครงการ เพื่อสมัครผ่านระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th

     ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร: 
     เปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม – 15 เมษายน 2562
     ประกาศผล: วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
     วันเริ่มรับทุน : นักศึกษา สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร

     คปก. จะพิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครทุน คปก.ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากวันที่ข้อมูลในระบบปิดแล้ว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาอนุมัติทุน หากพบภายหลังว่าข้อมูลที่กรอกในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง