nvi

ประกาศโจทย์วิจัย “โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับ สถาบันวัคซีนแห่งซีน (องค์การมหาชน)”


หลักการและเหตุผล

โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก

ขั้นตอนการสมัคร

โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครทุน คปก. วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ดูรายละเอียดโจทย์วิจัยจากหน่วยงานรัฐ

ประกาศโจทย์วิจัย โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับ หน่วยงานรัฐ
ทุน สกว. – สวช.

รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันฯ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน (สวช.) เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสาน ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน
ของประเทศไทย

โจทย์วิจัย

สถาบันฯ ต้องการงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ต่างๆ ดังนี้

 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่
  • การพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ซีโรไทป์ 3
  • การพัฒนากระบวนการผลิต plasmid DNA
  • การศึกษา antigenic diversity ของเชื้อไวรัสเด็งกี่ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาวัคซีน
   และวัคซีน ตัวเลือก
 2. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ได้แก่
  • การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น
  • การทำ characterization ของ master cell และ working cell เพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน
   ตาม มาตรฐาน GMP
  • การเพาะเลี้ยงเซลล์ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตาม
   มาตรฐาน GMP
 3. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
  • ผลกระทบต่อการรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  • การพัฒนาวัคซีนให้มีความคงตัวต่อความร้อน (Thermo Stabilizer)
 4. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี ได้แก่
  • การวิจัยพัฒนาวัคซีน Diphtheria, Tetanus, Pertussis และ Hepatitis B โดยใช้เทคโนโลยี
   Recombinant
  • การทำ Seed characterization ของ Diphtheria, Tetanus, Pertussis และ Hepatitis B
 5. อื่นๆ ได้แก่
  • การพัฒนาสารเสริมการออกฤทธิ์ (Adjuvant) สำหรับวัคซีน
  • การศึกษาระบบนำส่งวัคซีนรูปแบบใหม่
  • การพัฒนาวัคซีนใหม่สำหรับใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน
  • การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน
  • การพัฒนาการทดสอบเพื่อการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
  • การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก, โปลิโอชนิดฉีด, มะเร็งปากมดลูก และวัณโรคชนิดใหม่

 

ติดต่อ ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.ศิริวัฒน์ ไทยสนธิ , ตำแหน่ง นักวิชาการวัคซีน
โทรศัพท์ 02-5903196-9 ต่อ 125 โทรสาร 02-5903196-9 ต่อ 104
อีเมล์ trochanter@gmail.com

< ประกาศทั้งหมด