Logo_DTI_Ver_2.2.20080616_Final_Project_04__16_Jun_08_

ประกาศโจทย์วิจัย “โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)”


หลักการและเหตุผล

โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก

ขั้นตอนการสมัคร

โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครทุน คปก. วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันฯ

เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน

หัวข้อและขอบเขตงานวิจัย สทป.

 1. การรักษาความปลอดภัยของไซเบอร์
 2. วัสดุผสมสำหรับใช้ในเกราะกันกระสุน
 3. การสังเคราะห์นาโนอิเล็กโทรด
 4. เซลล์เชื้อเพลิง
 5. พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
 6. เทคโนโลยีเสมือนจริง
 7. เรดาร์และการประยุกต์ใช้งาน
 8. การควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล
 9. การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกลของยานไร้คนขับ
 10. ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตัดสินใจ
 11. high level architecture เพื่อการเชื่อมโยงการฝึกด้วย เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง
 12. การประยุกต์ใช้งาน gimbals และ sensor
 13. ระบบจำลองสภาพอากาศเพื่อความตระหนักรู้ต่อ สถานการณ์ภัยแล้ง
 14. การประยุกต์ใช้ทฤษฎี bayesian เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
 15. การประยุกต์ใช้ฐานการเคลื่อนที่ (motion platform) เป็นพื้นฐานจำลองการเคลื่อนที่
 16. ความเป็นไปได้ในการติด sensor/อาวุธ ในยานไร้คนขับ
 17. เลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้ในการระบุตำแหน่ง
 18. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับ สทป. ซึ่งมีสิทธิขอสมัครรับทุนโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับ หน่วยงานรัฐ (ทุน สกว.-สทป.)

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ* สำหรับสถาบันการศึกษาที่ไม่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับ สทป. จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

ติดต่อ ชื่อผู้รับผิดชอบ นส.สุนันทา โทวระ, เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 02-980-6688 ต่อ 2136, 2142
อีเมล์ sunantha.t@dti.or.th

< ประกาศทั้งหมด