ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2561

การสมัครขอทุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนรุ่นที่ 21 (เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สามารถสมัครขอรับทุน และเสนอชื่อนักศึกษามาพร้อมกัน โดยอาจารย์และนักศึกษา สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th

วันเริ่มรับทุน
นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร
คปก. ใช้ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครทุน คปก. จากระบบออนไลน์ ดังนั้น ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครมาทางไปรษณีย์
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนอาจารย์และนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21
(ดูรายละเอียดที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/doc/21/3-Rgj-Standard-21.pdf)
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21
(ดูรายละเอียดที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/doc/21/1-RgjAdvisee-Standard.pdf)

หมายเหตุ
คปก. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูลและมีเอกสารแนบไม่ครบถ้วน และใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ตรงกับที่บันทึกในเวบไซต์

< ประกาศทั้งหมด