โครงการ Knowing Our Own Roots: รู้รักรากเรา

ด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และมูลนิธิฟุลไบร์ท ได้มีความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปทำวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานาน โดยในทุกๆปี ทางมูลนิธิฟุลไบร์ท ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ได้รับทุนได้ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับทางครอบครัวฟุลไบร์ท รวมทั้งยังสอดแทรกการเรียนรู้ความเป็นไทยให้แก่นักศึกษาทุนเพื่อปลูกจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้แก่นักศึกษาทุนก่อนเดินทางไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อโครงการ “Knowing Our Own Roots: รู้รักรากเรา ตอน ความรัก” โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 29-31 มกราคม 2559 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี

  • กิจกรรมในวันแรก – ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของมูลนิธิชัยพัฒนา ย้อนรอยความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและน้ำเสีย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาว ชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลงเก็บตัวอย่างดินในน้ำบ่อบำบัด พืชบำบัด และป่าชายเลน และวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่โครงการและชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง
  • กิจกรรมในวันที่สอง – เยี่ยมชม และ กราบไหว้สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบุรี เริ่มต้นด้วย วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา กราบพระพุทธไสยาสน์อายุ 400 กว่าปี พร้อมทำความ รู้จักกับเมืองเพชรบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ต่อด้วย วัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญในอดีต มีพระปรางค์ห้ายอดอันเป็นร่องรอยของอารยธรรมแบบเขมร และเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนเก่าแก่สมัยอยุธยา “ชุมชนวัดเกาะ” แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของช่างเมืองเพชร และศูนย์รวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ไปกับ อาจารย์และน้อง ๆ นักศึกษาจากสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรม work shop งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีกับศิลปินแห่งเมืองเพชร ได้แก่ งานปูนปั้น งานลงรักปิดทอง และงานพวงมะโหด
  • กิจกรรมในวันที่สาม – เยี่ยมชมการผลิตขนมไทยจากร้านขนมไทยชื่อดัง “ขนมไทยลูกเจี๊ยบ” ฟังข้อคิดดีๆ ในการสานต่อความเป็นไทยและเล่าตำนานขนมหวานเมืองเพชรอันลือชื่อจากคุณเจี๊ยบ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรม work shop เรียนการทำขนมไทย (ลูกชุบ)

โดยกิจกรรมทั้งสามวันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึง “ความรัก” ที่หลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความรักของในหลวงที่มีต่อประชาชน ความรักของประชาชนที่มีต่อในหลวงจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ความรักต่อท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมของชาวเมืองเพชร ที่มีต่อจังหวัดเพชรบุรี และที่ขาดไม่ได้คือ ความรักของนักศึกษาทุนและครอบครัวฟุลไบร์ทที่จะร่วมใจกันไปนำความรู้จากต่างแดนเพื่อนำ “กลับมา” ใช้ในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป