ปิดทองหลังพระ

กิจกรรมเสริมพิเศษสำหรับนักศึกษา คปก. “คปก. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ”

ด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ร่วมทำกิจกรรมและโครงการพิเศษร่วมกับองค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คปก. หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวก็คือ“กิจกรรมปิดทองหลังพระ”ซึ่งโครงการคปก.ได้ร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อจัดกิจกรรมในการจุดประกายความคิดและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมความพอดีพอเพียงอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับ นักศึกษา คปก. จำนวน 30 คน ในระหว่าง วันที่ 21 -25 เมษายน 2557 เป็น ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน(จากเดิมวันที่ 5-9 มีนาคม 2557) ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ บูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

 

กิจกรรม คปก. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่มีผู้สนใจมากกว่าจำนวน 30 คน คปก. จะพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
 2. สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 13,000 บาท และค่าเดินทางโดยรถทัวร์โดยสาร ทาง คปก. จะเบิกจ่ายตามรายละเอียดดังนี้
  • สำหรับนักศึกษา
   สำหรับนักศึกษาที่กำลังรับทุนภายในระยะเวลาตามสัญญารับทุน คปก. หรือสำเร็จการศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปิดทุน ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบวิจัย หรือ งบพิเศษของนักศึกษาและอาจารย์ หรือ งบสำรองทุน คปก.
  • สำหรับอาจารย์
   โครงการ คปก. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารวมกิจกรรม และค่าเดินทาง