หลักเกณฑ์ในการพิจารณา “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รุ่นที่ 21 (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th (อาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. และ อาจารย์ที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. จำเป็นต้องสมัคร หากจะรับนักศึกษารุ่นที่ 21)

1. คุณสมบัติทั่วไปของอาจารย์ที่ปรึกษาสมัครขอรับทุน

1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะส่งนักศึกษามาขอรับทุน

1.2 พำนักอยู่ในประเทศไทย และมีเวลาให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างพอเพียง

1.3 มีประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ์มากพอที่จะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกได้เป็นอย่างดี

2. ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบนักวิชาการ

มีการทำวิจัยในช่วง 3 ปี (2015 – 2018) ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science (SCI)*
(ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ของผู้สมัครขอทุน คปก. จะให้ความสำคัญต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้
– จำนวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ์ (ค่า Journal Impact Factor และ การตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of Science)
– บทบาทและการมีส่วนร่วมในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย เช่น การเป็น corresponding author)

2.2 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำงานวิจัยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท เน้นการนำงานไปใช้ประโยชน์
– มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ สกอ.**
– มีหัวข้อวิจัย พร้อมแนวคิด (concept) ของงานวิจัย ที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 ประเภท และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หรือ มีผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

3. ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

3.1 มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ *
– ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ *
– ผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมนานาชาติและระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และมีการตีพิมพ์รายงานผลงานวิจัย (proceedings) โดย สกว. จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
– ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือหรือตำราที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
– ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่ สกว. ยอมรับ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป (ตัวอย่าง : งานสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง ฯลฯ)
(ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ของผู้สมัครขอทุน คปก. จะให้ความสำคัญต่อจำนวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ์ และบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ขอในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย เช่น การเป็น corresponding author)
3.2 มีหัวข้อวิจัย พร้อมแนวคิด (concept) ของงานวิจัย ที่เน้นการแก้ปัญหาสำคัญ หรือการพัฒนาศักยภาพประเด็นสำคัญของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2560 – 2564 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท โดยมีผลงานหรือประสบการณ์ร่วมมือกับภาคชุมชนหรือผู้ใช้งาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. คุณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. กำหนด

4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ยกเว้น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น หรือกำลังรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาขาดแคลน หรือมีโครงการวิจัยที่มีความจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดีว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันได้นานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากได้รับการต่ออายุราชการ ก็ขอให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. และ/หรือได้ทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แล้ว จะต้องมีผลการดำเนินการดี และไม่มีทุน คปก. สำหรับนักศึกษาที่ได้สำเร็จปริญญาเอกไปแล้วนานกว่า 2 ปีค้างปิดโครงการ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุนสำหรับทุนของ สกว. ที่ได้รับไปครบถ้วนแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน กรณีนี้ให้หมายรวมถึงนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน คปก. ด้วย

หมายเหตุ
* รายละเอียดรายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลที่ คปก. ยอมรับ สำหรับการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาที่สมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21 มีดังนี้
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCI) และมีค่า Journal Impact Factor เท่านั้น และ คปก. ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ค่า Journal Impact Factor และ การจัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of Science
– สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/main/accepted-journals-social-science-humanities-th/

** ผลงานตามเกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ สกอ. คือ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 อย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๘๒๗4 หรือ ๘๒๗8 โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๔๗๘ E-mail : trfrgj@trf.or.th