หน้าหลัก

ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนสมัคร

 

โจทย์วิจัยของแต่ละหน่วยงาน


หน่วยงาน
หัวข้อวิจัย
การติดต่อ


   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

การพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย การพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุที่มีความสำคัญและเป็นความต้องการของ
ประเทศ ได้แก่
• วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่
• วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
• วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
• วัคซีนป้องกันวัณโรค
• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา
• อื่นๆ ที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศ
หัวข้อการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน ควรมีลักษณะของงานวิจัยดังต่อไปนี้
• การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม
• การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP
• การพัฒนาการทดสอบเพื่อการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
• การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต จนถึงการใช้วัคซีน
• การพัฒนาสารเสริมการออกฤทธิ์ (Adjuvant) สำหรับวัคซีน
• การศึกษาระบบนำส่งวัคซีนรูปแบบใหม่
• การวิจัยเชิงนโยบาย
• การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน

 

คุณสิริพัฒน์ เจนสุริยะกุล
(นักวิชาการวัคซีนปฏิบัติการ)
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
โทรศัพท์
02-5809729-31 ต่อ 309
โทรสาร
02-5809732
Website

http://funding.nvi.go.th/


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การรักษาความปลอดภัยของไซเบอร์
• วัสดุผสมสำหรับใช้ในเกราะกันกระสุน
• การสังเคราะห์นาโนอิเล็กโทรด
• เซลล์เชื้อเพลิง
• พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
• เทคโนโลยีเสมือนจริง
• เรดาร์และการประยุกต์ใช้งาน
• การควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล
• การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกลของยานไร้คนขับ
• ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการตัดสินใจ
• high level architecture เพื่อการเชื่อมโยงการฝึกด้วย เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง
• การประยุกต์ใช้งาน gimbals และ sensor
• ระบบจำลองสภาพอากาศเพื่อความตระหนักรู้ต่อ สถานการณ์ภัยแล้ง
• การประยุกต์ใช้ทฤษฎี bayesian เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
• การประยุกต์ใช้ฐานการเคลื่อนที่ (motion platform) เป็นพื้นฐานจำลองการเคลื่อนที่
• ความเป็นไปได้ในการติด sensor/อาวุธ ในยานไร้คนขับ
• เลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้ในการระบุตำแหน่ง
• เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

คุณสุนันทา  โทวระ
(เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา3)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โทรศัพท์
0-2980-6688 ต่อ 2136
E-Mail
sunantha.t@dti.or.th
Website
http://www.dti.or.th/index.php


กรมวิชาการเกษตร

Physiology of plants
• Taxonomy (in plants/fungal)
• Plant Molecular Biology
• Plant Breeding
• Nanotechnology ยังไม่มีผู้จบโดยตรง
• Micro-biology Utilization for Fermentation and Digestion (ยังไม่มีผู้จบโดยตรง)
• Plant Tissue Culture and Genetic Transformation
• Biotechnology
• การพัฒนาแบบจำลองการประเมินผลผลิตและการพยากรณ์ผลผลิตชั้นสูง Production Forecasting Model
• Toxicology
• DNA Chip Technology
• การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม (Plant Genetic Conservation)
• GIS/Climate Prediction
• Precision Agriculture
• Food Science
• Bio-energy Engineering
• Greenhouse Agriculture
• Mechatronic Engineering
• Microbial Fermentation
• Agriculture Organization

 

คุณเบญจพร ลัทธิเดช
(กล่มพัฒนาบุคคล)
กรมวิชาการเกษตร
โทรศัพท์
0-2579-0579 ต่อ 154
E-Mail
lat_benja@yahoo.com


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 ระบบวางแผนและหลบเลี่ยงอัตโนมัติของดาวเทียมแบบกลุ่ม
• การพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาของอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูง
• การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในด้านต่าง ๆ
GNSS Real-time PPP processing, GNSS Cloud processing
Automatic Vehicle
GNSS Security (Anti-Jamming, Anti-Spoofing)
GNSS Augmentation, GBAS, SBAS
GNSS real-time monitoring  (Climate, Disaster, Construction)
การเชื่อมโยงการระบุตำแหน่งในอาคารกับภายนอกอาคาร
• การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพช่วงคลื่นละเอียดสูง (Hyperspectral remote sensing imagery) เพื่อการประเมินระดับปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในพืช
• การประเมินช่วงการเจริญเติบโตและพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
• การประเมินชีพลักษณ์ของพืชจากข้อมูลสำรวจระยะไกลหลายช่วงเวลา และ หลาย sensor (Crop phenology estimation using multi-temporal and multi-modal data)
• การวิเคราะห์และคาดการณ์ตำแหน่งพื้นที่การตกของฝน ปริมาณน้ำฝน และระยะเวลาการตกของฝน โดยใช้การ
บูรณาการเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีเรดาร์ตรวจอากาศและเทคโนโลยี sensor ในการตรวจวัดต่าง ๆ
• การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษา
Dynamic water budget
Hydrometeorological characteristics under Climate Variation and Climate Change
Atmospheric river
• การสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างป่าด้วยเทคโนโลยี LiDAR
• พัฒนาระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS  ขนาดเล็กสำหรับชุมชนแบบความแม่นยำสูงด้วยเทคนิค RTK  ของเครื่องรับGNSS ราคาถูก
• พัฒนาSoftware เพื่อการบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ของระบบ Ground-Space ร่วมกัน

 

คุณอิศริยา ทิพยวัฒน์
(หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ)
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
โทรศัพท์
0-2141-4614, 092-432-8778
โทรสาร
0-2143-9595
Website
https://www.gistda.or.th/


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 Impact from Space
• Understanding astrophysical processes
• The study of exoplanets and search for life outside solar system
• Understanding the Origin of the Cosmos

คุณณัฐพิชญ์ ทองไสว
(เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
053-121-268 ต่อ 503
โทรสาร
053-121-250
Email
natapit@narit.or.th
Website
www.narit.or.th

 • สถานการณ์ทางระบาดวิทยา การเข้าถึงบริการ ผลลัพธ์การรักษา และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและครอบครัว
 • โครงสร้างประชากร การเข้าถึงวัคซีนพื้นฐาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเข้าถึงวัคซีนอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน ในบุตรแรงงานต่างด้าว พื้นที่ชุมชนเมืองและการเกษตร
 • การพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ ระบบการแจ้งการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ (fall detection alarm system) ที่เชื่อมต่อกับระบบการบริการ ในบริบทของประเทศไทย
 • ต้นทุน ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย
 • Application of AI for detection of Opisthorchis  viverrini and Minute Intestinal Flukes in the automated fecal analysis.
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคในผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะ และชุมชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงบ่อขยะขนาดเล็ก ที่ไม่เข้าเกณฑ์การควบคุมของกรมควบคุมมลพิษ
 • ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็ก กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การพัฒนารูปแบบการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กในเขตเมือง
 • The calcualation system for health promotion and disease control costing / financing at national level
 • กำลังคนที่เหมาะสม (full time equivalence) ของบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค
 • การศึกษาปัจจัยการรับสัมผัสสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก
 • การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาเพื่อทราบขนาดปัญหา/ทำนายสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • การศึกษาความชุกและสภาพปัญหาของโรคเมลิออยโดสิสในประเทศไทย
 •  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านชีวการแพทย์ สังคม และด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วย
 • การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
 • การประเมินประสิทธิผลมาตรการการป้องกันควบคุมการสูบบุหรี่/การดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน
 • การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากนโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC)/ASEAN
 • การพัฒนาระบบ และกลไก การจัดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง
  - ทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี การตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
  - ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ที่เหมาะสมต่อชุมชนประเภทต่างๆ เช่น ชุมชนแออัด คนเร่ร่อน ชุมชนจัดตั้ง เป็นต้น"
 • การประยุคต์ใช้ระบบ big data ต่อการควบคุมป้องกันโรค
 • นวัตกรรมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมโรคของแรงงานต่างด้าว และผู้ติดตาม
 • การศึกษาผลกระทบและการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในชุมชนใหม่ในเขตเมืองอุตสาหกรรม

 

ดร.ภญ. นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
โทรศัพท์
0-2590-3149
E-Mail
naiyana.p@ddc.mail.go.th
Website
https://goo.gl/nVFXNy

   

   

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8266 , 0-2278-8273 โทรสาร 0-2298-0478
http://rgj.trf.or.th