หน้าหลัก

ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนสมัคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

นางสาวนุจรินทร์ กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่ีบริหารโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
โทรศัพท์  0-2278-8266 
E-Mail : nutjarin@trf.or.th

 

นายจักรพันธ์ สาครชัยเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
โทรศัพท์ 0-2278-8273
E-Mail :
 jakkapan@trf.or.th

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8266 , 0-2278-8273 โทรสาร 0-2298-0478
http://rgj.trf.or.th