พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์