บุคลากร

การเดินทางไปต่างประเทศ รหัส 6 (วิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร)


คุณน้ำฝน กิจจานนท์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8274
namfon@trf.or.th
คุณอนุสสรา ฤทธิ์วิชัย

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8278
anussara@trf.or.th
คุณอุษณี เอ่งล่อง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


utsanee@trf.or.th