บุคลากร

การเดินทางไปต่างประเทศ รหัส 4 (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)


คุณปณิตา สุทธิจำนงค์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

022788276
Panita@trf.or.th
คุณเกศกมล ไทยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส (SPO)


kedkamon@trf.or.th