บุคลากร

การเดินทางไปต่างประเทศ รหัส 1 (วิศวกรรมศาสตร์)


คุณธนวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


thanawan@trf.or.th
คุณจินตหรา ร่วมรัก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8200 ต่อ 8330
jintara@trf.or.th