บุคลากร

รายงานความก้าวหน้าและการขออนุมัติสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 16


คุณปณิตา สุทธิจำนงค์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

022788276
Panita@trf.or.th
คุณธนวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


thanawan@trf.or.th