บุคลากร

รายงานความก้าวหน้าและการขออนุมัติสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 13


คุณลัลธริมา พรมมิ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


luntharima@trf.or.th
คุณจินตหรา ร่วมรัก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8200 ต่อ 8330
jintara@trf.or.th