บุคลากร

รายงานความก้าวหน้าและการขออนุมัติสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12


คุณนุจรินทร์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


nutjarin@trf.or.th
คุณโสน ผิวชะอุ้ม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8277
sano@trf.or.th