บุคลากร

รายงานความก้าวหน้าและการขออนุมัติสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 11


คุณน้ำฝน กิจจานนท์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8274
namfon@trf.or.th
คุณเยาวดี รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


yaowadee@trf.or.th