บุคลากร

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก.


คุณอนุสสรา ฤทธิ์วิชัย

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8278
anussara@trf.or.th
คุณเกศกมล ไทยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส (SPO)


kedkamon@trf.or.th