บุคลากร

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.


คุณน้ำฝน กิจจานนท์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป (PS)

02-278-8274
namfon@trf.or.th
คุณธนวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


thanawan@trf.or.th