บุคลากร

คปก. ต่อยอด


คุณนุจรินทร์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


nutjarin@trf.or.th
คุณธนวรรณ ศรีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (PO)


thanawan@trf.or.th